...

«Gül Zemin» söwda-dynç alyş merkezi

Bu söwda-dynç alyş merkezi 3,8 gektar meýdanda ýerleşýär. Onuň üç gatly binasynyň umumy meýdany 43 müň 560 inedö...

...

“Ak bulut” asma potoloklaryny Özbegistana eksport etdi

“Ak bulut” hojalyk jemgyýeti ýaňy ýakynda Özbegistana 13 müň inedördül metrden gowrak asma potoloklary eksport etdi.<...

...

EKSPO-2020

2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli döwürde Dubaýda EKSPO-2020 geçirildi we eýýäm t...

...

«Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezi

«Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezi 2021-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda açylyp, bina Türkmenistanyň Telekiçiler we Senaga...

...

Türkmenbaşy şäherindäki hassahana

Türkmenbaşy şäherinde “Ussat inžener” hususy kärhanasy tarapyndan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň gurulyp, ulanmag...

...

“Bereketli atyz” hususy kärhanasynyň edara binasy

“Bereketli atyz” hususy kärhanasynyň Änew şäherinde ýerleşýän edara binasynyň gurluşygynda “Ak bulut” Hojalyk jemgyýe...

...

“Ak bulut” asma potoloklaryny Azerbaýjana eksport etdi

“Ak bulut” hojalyk jemgyýeti ýakynda Azerbaýjana asma potoloklaryň 6 müň 700 inedördül metrini we T hem-de L görnüşli...

...

CAVEX II onlaýn sergisi

“Ak bulut” Hojalyk jemgyýeti CAVEX II onlaýn sergisine gatnaşýar.

Türkmenistandan 5 ulgama degişli edaralar we...

...

"Ýylyň öňdebaryjy işewüri" 2021

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli geçirilen sergide “Ýyl...

...

"Ýylyň täze senagat önümini öndüriji işewiri" 2021

"Ak bulut" Hojalyk jemgyýetiniň 2020-nji ýylyň jemleri boýunça "Ýylyň öňdebaryjy işewiri" atly bäsleşiginiň "Ýylyň tä...

...

Balkan welaýatynda geçirilen sergi

Balkan welaýatynyň deňiz portunda 2021-nji ýylda geçirilen halkara sergide gowşurulan diplom.

...

Сертификаты ISO

2021-nji ýylda kärhanamyz ISO talaplaryna laýyklyk şahadatnamalaryny aldy: Hil dolandyryş ulgamy, daşky gurşawy dolan...

...

Türkmenistanda “Ýylyň iň gowy telekeçisi” bäsleşiginiň jemi...

Sişenbe güni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan maslahat...

...

“Ak bulut” kompaniýasy asma potoloklaryny Azerbaýjana ekspor...

“Ak bulut” hojalyk jemgyýeti ýakynda Azerbaýjana asma potoloklaryň 6 müň 700 inedördül metrini we T hem-de L görnüşli...

...

Türkmeniň ak öýi

Ýurdumyzyň bäş welaýatynda gurlan “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň gurluşygynda “Ak bulut” hojalyk jemgyýetiniň öndürýä...